Společnost BERZA s.r.o. přijala a vyhlásila následující Politiku kvality

V Brně dne 17.7.2020

Cílem společnosti jsou komplexní služby v oboru výroby a montáže ocelových konstrukcí – svařování kovů, obrábění kovů, prodej hutního materiálu, provádění povrchových úprav

V oblasti systému managementu kvality byly stanoveny následující priority:

Orientace na zákazníka

Poskytovat zákazníkům komplexní, spolehlivé a kvalitně provedené služby a dodávat ocelové konstrukce na vysoké úrovni, s nimiž budou zákazníci plně spokojeni.

Kvalita služeb

Trvale zlepšovat úroveň kvality našich služeb, které jsou podmínkou pro naplňování cílů společnosti, včetně dosahování její prosperity, které je v zájmu všech příslušných zainteresovaných stran.

Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost za vytváření podmínek pro další rozvoj společnosti a za vytváření prostředí pro udržování a zlepšování funkčnosti a efektivnosti systému kvality dle normy ISO 9001.

Spravuje svůj kontext organizace zahrnující vztah k zainteresovaným stranám a přitom řídí rizika existující v rámci těchto vztahů.

Rozvoj spolupráce s dodavateli

Systematickým výběrem odborných dodavatelů, založeným na principu dlouhodobé, vzájemně výhodné partnerské spolupráce a se zaměřením především na kvalitu vstupů, zajistit, že pro naše služby budou použity pouze kvalitní vstupy.

Odbornost pracovníků

Základním předpokladem úspěchu naší společnosti jsou její zkušení, odborně způsobilí a spolehliví pracovníci. Vedení považuje za důležité zajišťovat doškolování a vzdělávání pracovníků, včetně zvyšování jejich profesní kvalifikace a vytvářet dobré pracovní podmínky.

Zodpovědnost zaměstnanců

Od pracovníků očekáváme zodpovědný přístup k práci, jehož součástí je respektování daných zásad řízení kvality. Naplňování politiky kvality musí být prováděno všemi pracovníci v rámci jejich působností; proto musí být s touto politikou všichni pracovníci seznámeni. Vedení společnosti bude pravidelně jedenkrát ročně provádět hodnocení naplňování politiky kvality a všichni pracovníci budou se závěry tohoto hodnocení seznamováni.

Ing. Viktor Paulas
jednatel společnosti