Jak poznat, že je výrobce dostatečně kvalifikován pro výrobu ocelových konstrukcí ?

Výrobce musí splňovat požadavky českých a evropských legislativních předpisů pro uvádění stanovených stavebních výrobků na trh – jedná se zejména o Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.   

Výrobce na základě požadavků těchto předpisů musí disponovat Osvědčením o shodě řízení výroby vydané Oznámeným subjektem dle EN 1090-1+A1 pro příslušnou třídu provedení konstrukce EXC.

Další hlavní znaky kvalitní a kvalifikované výroby ocelových konstrukcí jsou :

1. výroba je prováděna dle odborně zpracované projektové a výrobní dokumentace, která jednoznačně stanovuje třídu provedení ocelové konstrukce – EXC1 až EXC4

2. výroba probíhá dle požadavků normy ČSN EN 1090-2 pro příslušnou třídu konstrukce

3. pro každou konstrukci je stanoven plán kontrol a zkoušek, včetně možných kritických bodů a odpovědní pracovníci za jejich provedení

4. svařování dílců provádí svářeči s platnou zkouškou dle požadavků norem řady ISO 9606 na technicky způsobilém zařízení (dříve uváděni jako úřední svářeči)

5. svařování je prováděno dle svařovacích postupů – kvalifikací postupů svařování WPQR a specifikací postupů svařování WPS

6. kontrola provádění svařování je prováděna kvalifikovaným svářečským dozorem

7. kontrola a zkoušení výrobků je prováděna odborně kvalifikovanými pracovníky pro nedestruktivní zkoušení ve všech fázích výrobního procesu.

8. identifikace a sledovatelnost je jednoznačná, včetně návazných dokumentů o kvalitě základních i přídavných materiálů

9. k provedených předepsaných kontrolám a zkouškám jsou vystavovány protokoly, včetně protikorozní ochrany

10. pro vyrobenou ocelovou konstrukci je výrobcem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU pro stavební výrobky vydáno Prohlášení o vlastnostech CE na základě Osvědčení o shodě řízení výroby výrobce vydaném oznámeným subjektem dle EN 1090-1 +A1 pro příslušnou třídu provedení konstrukce EXC.

11. Běžným standardem úspěšných společností nad rámec zákonných požadavků pro výrobky je dále certifikace systému managementu kvality dle mezinárodní normy ISO 9001 a normy pro vyšší požadavky na svařování ISO 3834-2 .